"Nie ma wad i zalet, są tylko cechy"

Maciek Mroczyński

OFERTA

Icon
Icon

KONTAKT

REGULAMIN

Icon

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Icon

Regulamin serwisu archimen.pl i blog.archimen.pl

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Archimen oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://archimen.pl/ oraz https://blog.archimen.pl.


2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają: 

1) Administrator - Archimen, marka będąca własnością Driving Centers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422858, NIP 7010344905 

2) Archimen –wszelkie usługi oferowane przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie organizacji wydarzeń, w szczególności strona internetowa działająca pod adresem https://archimen.pl/ oraz https://blog.archimen.pl, wideo konferencje, szkolenie, konsultacje oraz materiały dydaktyczne; 

3) Dane Osobowe - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji wydarzeń Archimen, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni; 

4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu; 

5) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji; 

6) Portal – oficjalna strona internetowa Archimen mająca na celu promocję wydarzeń, umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na dane wydarzenie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresami: https://archimen.pl/ oraz https://blog.archimen.pl; 

7) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu, konsultacjach, wydarzeniach oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- booka lub informacji o przedpremierowym zamówieniu ebooka, a także zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera; 

8) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przez Administratora; 

9) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w tym w szczególności: 

a) Rejestracja udziału w szkoleniu, webinarze, konsultacjach poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się pod adresami: https://archimen.pl/ oraz https://blog.archimen.pl; 

b) udostępnienie e-booka; 

c) przesłanie informacji o przedpremierowym zamówieniu ebooków; 

d) newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących wydarzeń lub usług oferowanych przez Administratora; 


4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Portalu. 


5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione. 


6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu. 


7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do umieszczania treści, które: 

1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora); 

2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące; 

3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite; 

4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników; 

5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej; 

6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu. 


8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego. 

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Archimen

1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorami umowy o uczestnictwo w szkoleniu dla organizatorów, konsultacjach dla organizatorów czy Konferencji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu organizowanym w ramach Archimen przez Administratora.

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia wydarzenia organizowanego w ramach Archimen.

3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Użytkownika.

5. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji, o którym mowa w §2 ust. 1.

6. Otrzymując Potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnika wydarzenia.

7. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia do Użytkownika, których nie zakwalifikował do udziału w wydarzeniu. 

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w wydarzeniu. 

§ 3. Zmiana i odwołanie wydarzenia

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wydarzeniu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca wydarzenia, czasu jej trwania czy programu wydarzenia.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej, Administrator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym Użytkowników: emailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.

5. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu wydarzenia i poinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.

§ 4. Newsletter

1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez użytkownika adres e-mail.

3. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką Prywatności.

4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.

5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Użytkownika albo poprze zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

§ 5. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.

§ 6. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies; 

2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail). 

7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych. 

§ 7. Odpowiedzialność Użytkowników

1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach Archimen, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Podczas Konferencji Administrator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: biuro@archimen.pl, niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkowników podczas wydarzenia. Użytkownik biorący udział w wydarzeniu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

§ 8. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.

3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.

5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu.

§ 9. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Archimen, marka będąca własnością Driving Centers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422858, NIP 7010344905

2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników Portalu opisane są w Polityce Prywatności.

§ 10. Reklamacje

1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.

2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: https://blog.archimen.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@archimen.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.

3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach Archimen przez Administratora, tj. szkolenia, webinarii, konsultacji powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: https://blog.archimen.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@archimen.pl, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udziału w wydarzenia.

5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach Archimen przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej; 

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; 

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa w zdaniu poprzenim niniejszego punktu, znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua ge. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należyochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

§ 11. Zwroty

1. Użytkownik dokonuje płatności za produkty i usługi za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w EasyCart zgodnie z jej Regulaminem dla Kupujących dostępnym pod adresem: https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych


2. Płatności za produkty i usługi dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności – Stripe, dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy.


3. Warunki zwrotu:

a) zgłoszenie chęci zwrotu Administratorowi: Użytkownik przed dokonaniem zwrotu na platformie Easy Cart, ma obowiązek poinformować Administratora o chęci dokonania zwrotu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: https://blog.archimen.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@archimen.pl z uwzględnieniem danych, takich jak: nazwa produktu/usługi, data kupna produktu/usługi, imię i nazwisko, nr telefonu oraz kontaktowy adres e-mail Użytkownika,

b) dokonanie zwrotu na platformie Easy Cart: Aby dokonać zwrotu, Użytkownik musi zgłosić taką chęć Administratorowi poprzez platformę Easy Cart (po uprzednim poinformowaniu Administratora, tak jak mowa w punkcie a) ) zgodnie z jej Regulaminem dla Kupujących, dostępnym pod adresem: https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Archimen, marka będąca własnością Driving Centers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422858, NIP 7010344905, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), adres ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, zwana dalej „Archimen”. Kontakt z Archimen w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@archimen.pl.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem działalności Archimen, Archimen przetwarza Pani/ Pana dane osobowe — w różnych celach (ograniczając przetwarzanie danych do niezbędnego minimum), jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pani/ Pan wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.


W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.


W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi szkolenia za pośrednictwem formularza internetowego, w tym zakupu usługi szkolenia oraz rezerwacji terminu szkolenia, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, numer kontaktowy. Jeżeli usługa szkolenia obejmuje część praktyczną, Archimen przetwarza dodatkowo takie dane osobowe, jak: PESEL, adres zamieszkania. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.


W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.


W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, PESEL, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Archimen jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).


W celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu www (po zalogowaniu), funkcjonującego pod adresem url: https://www.archimen.pl, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz w celu analitycznym Administrator przetwarza pliki cookies (które zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się informacja o wykorzystywaniu cookies). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. 


W celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, a w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w udostępnionym na stronie internetowej formularzu, takie jak: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. 


W celu administrowania stroną internetową oraz w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, informacje przesłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego – dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Archimen. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Archimen jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej). Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 


W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych Administrator przetwarza takie danej osobowe, jak: numer kontaktowy, siedziba, adres miejsca wykonywania działalności, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 


W celu przesyłania za pośrednictwem adresu e-mail materiałów marketingowych, kodów rabatowych i innych akcji promocyjnych, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak: adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, które pozwalają przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. Interesem Administratora jest promocja usług świadczonych przez Administratora. 

III. Cookies

1. Serwis Archimen, wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Driving Centers Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem Domaniewska 47/10, 02-672 w Warszawie. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

utrzymanie stanu sesji – pliki cookies służą uwierzytelnianiu użytkowników strony. Jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).


2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.4.Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.


5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.


6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Landingi Sp. z o. o. (z siedzibą w Gliwicach), Eduweb Sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie).


7.Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości. 

IV. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — w zależności od podjętej decyzji. Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać taką informację bezpośrednio do Archimen za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@archimen.pl.

2. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Oznacza to, że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Archimen.

2. W celu zawarcia i wykonania umowy konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu e-mail, telefonu komórkowego, numeru PESEL lub odpowiednio NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz miejsca zamieszkania lub odpowiednio adresu siedziby firmy — bez tego Archimen nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy;

3. W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP – bez tego Archimen nie jest w stanie prawidłowo wystawić faktury.

4. W celu zawarcia i wykonania umowy z usługodawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; archiwizowania dokumentów księgowych konieczne jest podanie numeru kontaktowego, siedziby, adresu miejsca wykonywania działalności, numeru NIP, numeru i serii dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego, bez tego Archimen nie jest w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie konieczności, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe firmom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie hostingowej, dostawcom usług IT, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom. Choć trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych, ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że w związku ze świadczeniem usług przez Archimen i ich promowaniem, Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). W każdej chwili udzielimy Pani/Panu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pani/Pana niepokój.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej. 3.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy zawartej z Archimen – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,

5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

IX. Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych.

2.Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 6.Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Archimen na adres biuro@archimen.pl

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21-09-2019 r.

Kontakt

Marka Archimen® jest własnością Driving Centers Sp. z o.o.

Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

KRS: 0000422858

REGON: 146157501

NIP: PL7010344905

e-mail: biuro@archimen.pl

telefon: +48 790 502 070

Dane kontaktowe

Image

Wypełnij formularz

i skontaktuj się z nami

REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Icon Icon

Opinie

Icon Icon

Marka Archimen® jest własnością Driving Centers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000422858,

kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), REGON: 146157501, NIP: PL7010344905.

Twórca Rezonansu Cybernetycznego

Maciej Mroczyński

Image
  • Celem jest... (archimen - wstęp) - skopiować
  • Rekomendujemy wypełniać badanie na komputerze lub laptopie
  • Opinie - ściana
  • film - miniatura do aktualizacji NJ
  • przejścia - mobilna
  • faq

J


E


D


E


N

JEŻ


EWOLUCJA


DOŚWIADCZENIE


EKSPERT


NAUCZ INNYCH

Z nami zrobisz to w pięć kroków ujętych w JEDEN

Zima w biznesie

Od wielu lat wiadomo, że nadchodzi biznesowa zima, ale od 2020 roku ten proces mocno przyspieszył.

Zmieniły się relacje międzyludzkie, sposób komunikowania się, a przez to zmienił się również biznes.

Skończyły się czasy, kiedy działają uśrednione metody, programy nauczania czy sposoby działania.

Nasza nowoczesna technologia ujęta w Rezonans Cybernetyczny™ rozpoznaje ludzki potencjał, określa indywidualne cechy człowieka i pozwala na dopasowanie do nich jego drogi - procesu rozwoju mocnych stron.

W świecie, który tak szybko się zmienia, zamiast gonić za zmianami, warto skupić się na tym, co niezmienne - czyli na człowieku!

odkryj swoje atuty – jest to bezpłatny krok – zrób test i otrzymaj raport

stwórz plan rozwoju – dopasowany do Ciebie – szyty na miarę możliwość osobistych konsultacji lub grupowych warsztatów

wyrób nawyki - stworzysz własne narzędzia do podejmowania decyzji i ich oceny, dzięki czemu będziesz szybciej robić postępy

zostań autorytetem w swojej dziedzinie - masz możliwość współtworzyć z nami materiały edukacyjne dla innych

pokaż innym, jak rozwijać swoje mocne strony, jak być "JEŻEM" w swojej dziedzinie